Menu
Obec Ostrov
ObecOstrov
Obec Ostrov
ObecOstrov

Čo potrebujete vyhľadať?

Návrhy

Návrh VZN č. 2/2023 o miestnych daniach na území obce Ostrov Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.05 MB

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Ostrov - návrh Typ: PDF dokument, Velkosť: 474.05 kB

Návrh VZN č. 1 2023.pdf (640.57 kB), ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny 4/2021 Územného plánu obce Ostrov

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2023 (408.89 kB)

Príloha č. 2 k VZN č. 1/2023 (16.35 MB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ostrov (465.81 kB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ostrov (622.57 kB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov (474.48 kB)

VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Ostrov (886 kB)

VZN č. 2/2022 o miestnych daniach na území obce Ostrov (1018.65 kB)

VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ostrov (755.53 kB)

VZN č. 7/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov (683.35 kB)

 

VZN č. 6/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ostrov (1.15 MB)

 

VZN č.5/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Ostrov (855.77 kB)

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov (705.55 kB)

 

VZN č. 4/2021 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Ostrov (788.67 kB)

 

VZN č. 3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Ostrov (858.46 kB)

 

VZN č. 2/2021 o udržiavaní čistoty na území obce Ostrov (854.75 kB)

 

VZN č. 1/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Ostrov (786.16 kB)

 

VZN č. 9/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

 

VZN č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov

 

VZN č. 7/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Ostrov

 

VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ostrov

 

VZN č. 5/2020 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Ostrov.pdf

 

VZN č. 4/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Ostrov.pdf

 

VZN č. 3/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Ostrov.pdf

 

VZN č.2/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v obci Ostrov.pdf

 

VZN č. 1/2020 - Požiarny poriadok obce Ostrov.pdf

 

VZN č. 6/2019 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do NR SR, voľbami do EP, voľbami prezidenta SR, voľbami do orgánov samosprávnych krajov a voľbami do orgánov samosprávy obcí

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Ostrov.pdf

 

VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov.pdf

 

VZN č. 4/2019 o určení školského obvodu pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku a majú trvalý pobyt v obci Ostrov.pdf

 

VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Ostrov.pdf

 

VZN č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Ostrov

 

Návrh VZN č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny 03/2018 Územného plánu obce Ostrov.pdf

 

Návrh dodatku č.6 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov.pdf

 

Návrh VZN č. 2/2018 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí 2018

 

Návrh VZN č. 1/2018 + príloha č. 1, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 02/2017 Územného plánu obce Ostrov.pdf

 

 

N8vrh dodatku č. 5 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov.pdf

 

 

Návrh VZN č. 1/2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017.pdf

 

Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov.pdf

 

Návrh VZN 1/2016 o nakladaní s KO a DSO.pdf

 

Navrh VZN 1/2015 sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou

 

Návrh VZN 2/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Ostrov

 

Návrh VZN 3/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

 

Návrh VZN č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriaďovacej pôsobnosti obce Ostrov

 

Návrh VZN č. 5/2015 o miestnych daniach na území obce Ostrov

 

Návrh VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Ostrov

 

Návrh dodatok č. 3 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov

 

 

 

obec Ostrov

Obec Ostrov

Obec Ostrov leží približne 6 km severozápadne od mesta Piešťany. Žije tu približne 1 200 obyvateľov. Katastrom preteká Dudváh.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113 pod názvom Stro. V roku 1974 bola k Ostrovu pripojená obec Malé Orvište, prvýkrát spomínané v roku 1113 ako Rivvis. V rokoch 1980 – 1991 bolo súčasťou Ostrova Veľké Orvište av rokoch 1980 – 1993 Bašovce.

V obci je rímskokatolícky barokový kostol svätého Imricha z roku 1804 a kaplnka Panny Márie Sedembolestnej z roku 1810.