Menu
Obec Ostrov
ObecOstrov
Obec Ostrov
ObecOstrov

Čo potrebujete vyhľadať?

O škôlke

logooficiálna stránka MŠ: https://ostrovms.edupage.org/

Materská škola Ostrov je umiestnená v spoločnej budove so základnou školou. Zriadené sú 2 triedy detí od školského roku 2018/2019. Výchova a vzdelávanie prebieha podľa aktualizovaného Školského vzdelávacieho programu Materskej školy, Ostrov č. 131, s  názvom Pri lipkách.

Priestory MŠ sa nachádzajú na prízemí, poschodí a na zníženom prízemí školského zariadenia. Poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti od 3 do 6 rokov a pre deti, ktoré pokračujú v povinnej predškolskej dochádzke. Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. Materská škola má vlastnú záhradu, ktorá je vybavená hracími prvkami a prvkami pre pohybovú činnosť detí pri pobyte vonku. Záhrada umožňuje každodennú realizáciu aktivít zameraných na prírodovedné poznávanie formou priameho zážitku, vytváranie pozitívnych postojov k prírode, rozvíjanie estetického vnímania a prežívania prírody.   

Oblasť prírodovedeckej gramotnosti chceme rozvíjať takým spôsobom, aby sa dieťa naučilo pozorovať, klásť si otázky a chápať veci, ktoré ho obklopujú. Učiť deti experimentovať a rozvíjať ich schopnosť vedecky premýšľať a argumentovať. Obsahom prírodovedného vzdelávanie je vysvetľovanie vecí, ktoré bežne používajú. Deti objavujú podstatu magnetizmu, topenia a tuhnutia látok, tieň a pod.

Materská škola je zameraná na implementáciu edukácie v týchto oblastiach:

Environmentála výchova

  • ktorú môžeme pokladať za základ a východisko pre budúce vzdelávanie. Ciele sú zamerané na oboznamovanie sa s podstatou ekologických zákonitostí, rozvíjanie estetického cítenia a formovanie humánneho a morálneho vzťahu k ochrane a tvorbe životného prostredia. V rámci environmentálnej výchovy dieťa získava vedomosti, zručnosti a návyky, formuje sa jeho hodnotová orientácia, postoje a správanie.

Regionálna výchova

  • kde je našim cieľom priblížiť deťom svet vzdialený od súčasnej reality, odovzdať deťom múdrosti našich predkov a prebúdzať v nich národnú hrdosť

Dopravná výchova

  • v materskej škole nie je o výučbe a znalosti dopravných značiek a pravidiel, ale predovšetkým o rozvoji všetkých zmyslov, ktoré dieťa ako účastník cestnej premávky nevyhnutne potrebuje. Snažíme sa o rozvíjanie schopností detí pozorovať, orientovať sa v dopravnom prostredí materskej školy a reflektovať/hodnotiť vzniknuté situácie z hľadiska bezpečnosti.

Pohybová výchova

  • vyžaduje pravidelný a aktívny pohyb detí. Realizujeme ho výchovno-vzdelávacou organizovanou aktivitou zacielenou na všetky pohybové svalové skupiny a charakterové vlastnosti. Aj voľnočasové aktivity organizované v MŠ a mimo nej rozvíjajú u detí potrebu pravidelného pohybu a radosť z neho.

Zámerom výchovného pôsobenia, filozofiou našej školy a podávaných projektov je vytvoriť materskú školu otvorenú verejnosti s úzkou spoluprácou rodičov a inštitúcií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní. Chceme umožniť deťom prežiť aktívne a šťastné detstvo tým, že im vytvoríme príjemné a priateľské prostredie, kde sa budú  rozvíjať priateľské vzťahy, pochopenie, spolupatričnosť a úcta.

V pedagogickom procese uplatňujeme princíp aktivity dieťaťa. Učiteľova aktivita v nedirektívnom demokratickom vedení výchovno-vzdelávacej činnosti spočíva v premyslenom vytváraní podmienok na účinný sebarozvoj osobnosti dieťaťa, ktorý nie je možný bez jeho vlastnej aktivity. Učiteľky v pedagogickom procese uplatňujú prístup  facilitátora, manažéra výchovno-vzdelávacej činnosti, poradcu, konzultanta.

Pedagogický prístup v materskej škole sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu. V takejto výchove posilňujeme sebaúctu, zvyšujeme sebavedomie dieťaťa na základe postupne utváraného adekvátneho sebahodnotenia, ktoré je predpokladom zdravého sebavedomia.

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-emocionálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Školský vzdelávací program je zostavený tak, aby rešpektoval ciele výchovy a vzdelávania uvedené v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších predpisov.

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našej Materskej škole Ostrov sme si stanovili v súlade so všeobecnými cieľmi ustanovenými v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách s cieľmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v školskom zákone, s cieľmi stanovenými v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy, s potrebami a záujmami detí, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov a vlastným zameraním školy.

Vlastné ciele materskej školy:

- Zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými.

- Prostredníctvom vzájomných vzťahov a kooperácie s rovesníkmi vyvolávať, prebúdzať a stimulovať celý rad rozvojových možností a schopností detí.

- Podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu.

- Podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa.

- Sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie.

- Venovať pozornosť všetkým vzdelávacím oblastiam vo výchovno-vzdelávacom procese tak, aby sme dosiahli optimálnu úroveň prípravy dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole a pripravili ich na život v spoločnosti.

- Dbať na správnu výslovnosť, pravidelne zaraďovať do edukačného procesu rôzne logopedické, dychové a rytmické aktivity.

- Uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí.

- Identifikovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečovať im podmienky na individuálny rozvoj v súlade s týmito potrebami.

- Zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní.

- Získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha a potrieb detí.

- Získavať dôveru rodičov v individuálnom poradenstve a cez spoločné aktivity s rodinou.

- Využívať rôzne zdroje získavania informácií prostredníctvom kníh, časopisov, informačných technológií, médií.

- Naučiť deti využívať informačné technológie, primerane veku pracovať s detskými programami.

- Podporovať prirodzenú detskú túžbu po pohybe, umožniť deťom pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu, vytvárať pozitívny postoj k pohybovým aktivitám.

- Usilovať sa o znižovanie chorobnosti detí, orientovať sa na prevenciu chorôb, prehlbovať pozitívny postoj k pohybovým aktivitám, dbať na dodržiavanie pitného režimu detí.

- Edukačnú činnosť zameriavať na výchovu k tvorivosti, podporovať deti v praktickom overovaní nových vedomostí.

- Využívaním hier zameraných na vytváranie spolupatričnosti a uvedomenie si triedy ako výchovného spoločenstva, na odstraňovanie agresivity, získavať mravné návyky, spôsoby kultúrneho správania, základy životného štýlu.

- Prostredníctvom bežných denných situácií, ako aj modelových situácií si utvárať základnú detskú predstavu čo je dobré, čo je zlé, uplatňovať zdravé sebavedomie s dôrazom na sebapoznanie, primerane niesť zodpovednosť za svoje konanie.

- Zvýšenú pozornosť venovať úrovni logického myslenia u detí, dôraz klásť na počúvanie s porozumením.

- Utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti.

- Obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky (tradície, zvyky).

- Poznávať rozličné významné miesta regiónu, v ktorom deti žijú a utvárať si pozitívny vzťah k týmto miestam.

- Zachovávať a rozvíjať tradície v kultúrnych podujatiach, aktívne sa podieľať na kultúrnom živote obce.

- Vychovávať k dopravnej disciplíne - rozvíjať schopnosť v praktických situáciách, uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke.

- Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí s dôrazom na environmentálnu výchovu smerujúcu k trvalo udržateľnému rozvoju, zameranú najmä na čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia a separáciu odpadov.

- Vytvárať možnosti získať poznatky, hodnoty a schopnosti na ochranu životného prostredia, a tým schopnosť chápať a hodnotiť súvislosti medzi samotným dieťaťom a životnom prostredí v jeho okolí, triediť odpad a poznať jeho opätovné využitie.

- Chápať potrebu ochrany životného prostredia prostredníctvom nových vzorov správania sa jednotlivca i skupiny k životnému prostrediu.

- Poznávať prírodu prostredníctvom bádania, skúmania a experimentov, postupne chápať zákonitosti prírody.

- Vytvoriť pre detí prostredie s informačnými a komunikačnými technológiami pre ich využitie v spoločnosti.

Obec

Sviatok

Meniny má Ela

Zajtra má meniny Urban, Vselovod, Vševlad, Vanesa

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
3
5
2
6
1
7
2
8
2
9
3
10
3
11
3
12
6
13
2
14
2
15
1
16
1
17
1
18
2
19
2
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
5
2
1

Odkazy

 

Mikroregión nad Holeškou

ZMO

mobec.sk/ostrov

cintorín

obec Ostrov

Obec Ostrov

Obec Ostrov leží približne 6 km severozápadne od mesta Piešťany. Žije tu približne 1 200 obyvateľov. Katastrom preteká Dudváh.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113 pod názvom Stro. V roku 1974 bola k Ostrovu pripojená obec Malé Orvište, prvýkrát spomínané v roku 1113 ako Rivvis. V rokoch 1980 – 1991 bolo súčasťou Ostrova Veľké Orvište av rokoch 1980 – 1993 Bašovce.

V obci je rímskokatolícky barokový kostol svätého Imricha z roku 1804 a kaplnka Panny Márie Sedembolestnej z roku 1810.