Menu
Obec Ostrov
ObecOstrov
Obec Ostrov
ObecOstrov

Čo potrebujete vyhľadať?

O škole

Základná škola v Ostrove patrí medzi deväť málotriednych škôl v okrese Piešťany. Nachádza sa v centre obce, na námestí sv. Imricha. 

zs

História málotriednych škôl:

Málotriedna škola patrí k najstarším útvarom školstva a predstavuje špecifickú oblasť školského systému. Málotriedky boli akadémiou vidieckeho obyvateľstva. Plnili úlohu vzdelávaciu a kultúrnu. V súčasnosti sa opäť žiada vyzdvihnúť, že málotriedky majú na vidieku významné poslanie. Potvrdilo sa, že málotriedka dobre vybavená personálne a materiálne, dokáže rovnako dobre pripraviť vidiecku mládež pre ďalšie štúdium ako plno organizovaná škola. Organizácia vyučovania s viacerými ročníkmi núti žiakov od najnižších ročníkov k samostatnej práci, organizovaniu a kontroly vlastnej práce. Má veľký význam pre rozvoj a prehlbovanie výchovy, charakterových, vôľových a mravných vlastností. Málotriedna škola poskytuje učiteľom možnosť rôznorodých, neformálnych experimentovaní. Je to dané menším počtom žiakov, ľahším dohovorom 2 -3 učiteľov, neformálna spolupráca s rodičmi, obecným úradom a pod. Podstata vyučovania spočíva predovšetkým v zmene vzťahu učiteľa a žiaka, prechod od direktívnej pedagogiky k pedagogike komunikatívnej a tvorivej. Žiak je chápaný ako špecifická individuálna osobnosť a vyučovanie sa orientuje na rozvoj jeho potenciálnych schopností. Spätosť školy so životom obce vedie k prirodzenému pocitu spolupatričnosti k vidieckemu prostrediu. Zároveň vedie k tvorbe pracovitého a kooperatívneho prostredia: žiakov a učiteľa, žiakov medzi sebou, žiakov a ostatných pracovníkov školy a prostredia, ktoré školu obklopuje. V snahe poskytnúť odborné vedenie školy zaručujúce jej úspech a zlepšovanie, som si z doterajších skúseností z pôsobenia na tejto škole stanovila ciele v jednotlivých oblastiach:
- zdokonaľovanie vzdelávania žiakov
- získavanie základných návykov a zručností pre prácu
- vytvárať motiváciu k učeniu
- postupne utvárať ucelený názor dieťaťa na svet, vrátane vzťahu k životnému prostrediu
- kultivovať osobnosť dieťaťa viesť k zdravému životnému štýlu

V súčasnom období sú kladené na školy čoraz väčšie nároky na zefektívňovanie a skvalitňovanie práce nielen v oblasti výchovno-vzdelávacej, ale aj v oblasti riadenia, v oblasti mimoškolských aktivít, v oblasti sústavného zvyšovania vedomostí všetkých zamestnancov školy.
Škola sa musí stať v regióne kultúrnym, športovým a spoločenským centrom. Školu treba považovať za otvorené spoločenstvo žiakov, detí, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, a tak vychovávať z detí a žiakov harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť v spoločnosti.

Koncepcia rozvoja školy

Koncepcia vychádza zo súčasnej sústavy škôl a školských zariadení, ich poslania, organizácie jej jednotlivých súčastí, personálneho vybavenia, kapacitných možností a systému financovania. V plnom rozsahu rešpektuje ľudské a občianske práva, anuluje diskrimináciu z hľadiska pohlavia, príslušnosti k národnosti, či etniku, náboženského vyznania, či iných hľadísk. Rešpektuje platnú legislatívu, akceptuje ekonomickú situáciu školy a zameriava sa na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne detí.

Vízia školy:

Moderná škola, ktorá naučí prechádzať žiakov životom

Vzdelávacia ponuka:

 • Pripraviť žiakov na život v multikultúrnej spoločnosti
 • Poskytnúť im dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti
 • Umožniť dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT – možnosť využitia počítačov
 • Zabezpečiť prípravu žiakov v cudzích jazykoch AJ
 • Organizovanie kultúrnych programov

Princíp školy:

naučiť žiakov tvorivo myslieť, byť kritický, pracovať tímovo, vzájomne 
sa rešpektovať, 
viesť ich k samostatnosti a zodpovednosti

zs

Je potrebné využívať rôzne formy aktivít – záujmové útvary, krúžky, voľno časové aktivity, príprava súťaží, besied, kultúrnych a športových podujatí a pod.
Školský vzdelávací program vychádza z koncepcie vzdelávania, ktorá kladie hlavný dôraz vo svojej vzdelávacej práci na:

 • Čítanie s porozumením textu
 • Jazykové vzdelanie detí
 • Prácu s informáciami
 • Tvorivosť
 • Environmentálnu výchovu
 • Zvyšovanie informačnej gramotnosti detí
 • Naplnenosť voľného času detí v krúžkoch a v ŠKD

Zameranie školy:

 • Zabezpečiť základné vzdelanie v rozsahu stanovenom učebnými 
 • osnovami a prípravu na prechod do plno organizovanej školy.
 • Zvyšovať kvalitu vyučovania slovenského jazyka, zdokonaľovať ústnu a 
 • písomnú komunikáciu.
 • Zabezpečovať rozumovú výchovu v súlade so zásadami humanizmu, demokracie a vlastenectva.
 • Prepájať vyučovací proces s využitím okolitého prírodného prostredia
 • Poskytovať základy cudzieho jazyka od prvého ročníka.
 • Vychovávať k sebarealizácii praktickými činnosťami a tvorivou prácou.
 • Vychovávať kultúrne vzdelaného človeka, oboznamovať s kultúrou a históriou národa.
 • Dokázať rodičom i žiakom, že žiaci v málotriednej škole dosiahnu plnohodnotné vzdelanie ako v plno organizovanej škole a že sú samostatnejší a zodpovednejší.

Dlhodobé projekty:

 • Spolupráca s miestnou aj mestskou knižnicou- účasť na besedách o spisovateľoch, ilustrátoroch a o knihách,
 • Tvorivé dielne
 • UNICEF – detský čin roka
 • Športové olympiády
 • Výtvarné súťaže
 • Kultúrne predstavenia
 • Projekty výchovného a preventívneho zamerania národnej spoločnosti pre prevenciu drog a kriminality

V koncepcii našej školy musíme zohľadňovať tieto čiastkové ciele:

1. Motivácia otvorenej školy – snahou je získať čo najviac žiakov a tým aj čo najviac finančných prostriedkov na svoju základnú činnosť.
2. Hlavná činnosť – so zvýšením atraktivity školy, vhodnou prezentáciou školy, vytvorením zamerania školy, vytvorením širokej palety poobedňajšej činnosti má škola viac príležitostí osloviť viac žiakov a rodičov, a tak získať viac financií na svoju hlavnú činnosť.
3. Doplnkové zdroje – uskutočňovaním mimoškolských aktivít by získali školy zo zdrojov ako štátny rozpočet, zdroje obce, sponzorské príspevky, poplatky účastníkov.

zs

Záver:

Koncepcia rozvoja ZŠ v Ostrove je otvorený dokument, ktorý bude podľa potreby aktualizovaný.
Širší priestor pre prácu pedagógov so žiakmi umožní väčšiu starostlivosť nielen o talentovaných a priemerných žiakov, ale aj o integrovaných.
Škola sa bude snažiť udržať svoju kvalitu v spolupráci s Obecným úradom, materskou školou a rodičovským združením v Ostrove.

Obec

Sviatok

Meniny má Oto, Gerald, Otakar, Otokar, Geralda, Geraldína, Jitka, Ota, Sáva

Zajtra má meniny Mikuláš, Nikita, Niko, Nikolas, Mikuláška

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Odkazy

 

Mikroregión nad Holeškou

ZMO

mobec.sk/ostrov

cintorín

obec Ostrov

Obec Ostrov

Obec Ostrov leží približne 6 km severozápadne od mesta Piešťany. Žije tu približne 1 200 obyvateľov. Katastrom preteká Dudváh.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113 pod názvom Stro. V roku 1974 bola k Ostrovu pripojená obec Malé Orvište, prvýkrát spomínané v roku 1113 ako Rivvis. V rokoch 1980 – 1991 bolo súčasťou Ostrova Veľké Orvište av rokoch 1980 – 1993 Bašovce.

V obci je rímskokatolícky barokový kostol svätého Imricha z roku 1804 a kaplnka Panny Márie Sedembolestnej z roku 1810.