Menu
Obec Ostrov
ObecOstrov
Obec Ostrov
ObecOstrov

Čo potrebujete vyhľadať?

O škole

Základná škola v Ostrove patrí medzi deväť málotriednych škôl v okrese Piešťany. Nachádza sa v centre obce, na námestí sv. Imricha. 

zs

História málotriednych škôl:

Málotriedna škola patrí k najstarším útvarom školstva a predstavuje špecifickú oblasť školského systému. Málotriedky boli akadémiou vidieckeho obyvateľstva. Plnili úlohu vzdelávaciu a kultúrnu. V súčasnosti sa opäť žiada vyzdvihnúť, že málotriedky majú na vidieku významné poslanie. Potvrdilo sa, že málotriedka dobre vybavená personálne a materiálne, dokáže rovnako dobre pripraviť vidiecku mládež pre ďalšie štúdium ako plno organizovaná škola. Organizácia vyučovania s viacerými ročníkmi núti žiakov od najnižších ročníkov k samostatnej práci, organizovaniu a kontroly vlastnej práce. Má veľký význam pre rozvoj a prehlbovanie výchovy, charakterových, vôľových a mravných vlastností. Málotriedna škola poskytuje učiteľom možnosť rôznorodých, neformálnych experimentovaní. Je to dané menším počtom žiakov, ľahším dohovorom 2 -3 učiteľov, neformálna spolupráca s rodičmi, obecným úradom a pod. Podstata vyučovania spočíva predovšetkým v zmene vzťahu učiteľa a žiaka, prechod od direktívnej pedagogiky k pedagogike komunikatívnej a tvorivej. Žiak je chápaný ako špecifická individuálna osobnosť a vyučovanie sa orientuje na rozvoj jeho potenciálnych schopností. Spätosť školy so životom obce vedie k prirodzenému pocitu spolupatričnosti k vidieckemu prostrediu. Zároveň vedie k tvorbe pracovitého a kooperatívneho prostredia: žiakov a učiteľa, žiakov medzi sebou, žiakov a ostatných pracovníkov školy a prostredia, ktoré školu obklopuje. V snahe poskytnúť odborné vedenie školy zaručujúce jej úspech a zlepšovanie, som si z doterajších skúseností z pôsobenia na tejto škole stanovila ciele v jednotlivých oblastiach:
- zdokonaľovanie vzdelávania žiakov
- získavanie základných návykov a zručností pre prácu
- vytvárať motiváciu k učeniu
- postupne utvárať ucelený názor dieťaťa na svet, vrátane vzťahu k životnému prostrediu
- kultivovať osobnosť dieťaťa viesť k zdravému životnému štýlu

V súčasnom období sú kladené na školy čoraz väčšie nároky na zefektívňovanie a skvalitňovanie práce nielen v oblasti výchovno-vzdelávacej, ale aj v oblasti riadenia, v oblasti mimoškolských aktivít, v oblasti sústavného zvyšovania vedomostí všetkých zamestnancov školy.
Škola sa musí stať v regióne kultúrnym, športovým a spoločenským centrom. Školu treba považovať za otvorené spoločenstvo žiakov, detí, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, a tak vychovávať z detí a žiakov harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť v spoločnosti.

Koncepcia rozvoja školy

Koncepcia vychádza zo súčasnej sústavy škôl a školských zariadení, ich poslania, organizácie jej jednotlivých súčastí, personálneho vybavenia, kapacitných možností a systému financovania. V plnom rozsahu rešpektuje ľudské a občianske práva, anuluje diskrimináciu z hľadiska pohlavia, príslušnosti k národnosti, či etniku, náboženského vyznania, či iných hľadísk. Rešpektuje platnú legislatívu, akceptuje ekonomickú situáciu školy a zameriava sa na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne detí.

Vízia školy:

Moderná škola, ktorá naučí prechádzať žiakov životom

Vzdelávacia ponuka:

 • Pripraviť žiakov na život v multikultúrnej spoločnosti
 • Poskytnúť im dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti
 • Umožniť dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT – možnosť využitia počítačov
 • Zabezpečiť prípravu žiakov v cudzích jazykoch AJ
 • Organizovanie kultúrnych programov

Princíp školy:

naučiť žiakov tvorivo myslieť, byť kritický, pracovať tímovo, vzájomne 
sa rešpektovať, 
viesť ich k samostatnosti a zodpovednosti

zs

Je potrebné využívať rôzne formy aktivít – záujmové útvary, krúžky, voľno časové aktivity, príprava súťaží, besied, kultúrnych a športových podujatí a pod.
Školský vzdelávací program vychádza z koncepcie vzdelávania, ktorá kladie hlavný dôraz vo svojej vzdelávacej práci na:

 • Čítanie s porozumením textu
 • Jazykové vzdelanie detí
 • Prácu s informáciami
 • Tvorivosť
 • Environmentálnu výchovu
 • Zvyšovanie informačnej gramotnosti detí
 • Naplnenosť voľného času detí v krúžkoch a v ŠKD

Zameranie školy:

 • Zabezpečiť základné vzdelanie v rozsahu stanovenom učebnými 
 • osnovami a prípravu na prechod do plno organizovanej školy.
 • Zvyšovať kvalitu vyučovania slovenského jazyka, zdokonaľovať ústnu a 
 • písomnú komunikáciu.
 • Zabezpečovať rozumovú výchovu v súlade so zásadami humanizmu, demokracie a vlastenectva.
 • Prepájať vyučovací proces s využitím okolitého prírodného prostredia
 • Poskytovať základy cudzieho jazyka od prvého ročníka.
 • Vychovávať k sebarealizácii praktickými činnosťami a tvorivou prácou.
 • Vychovávať kultúrne vzdelaného človeka, oboznamovať s kultúrou a históriou národa.
 • Dokázať rodičom i žiakom, že žiaci v málotriednej škole dosiahnu plnohodnotné vzdelanie ako v plno organizovanej škole a že sú samostatnejší a zodpovednejší.

Dlhodobé projekty:

 • Spolupráca s miestnou aj mestskou knižnicou- účasť na besedách o spisovateľoch, ilustrátoroch a o knihách,
 • Tvorivé dielne
 • UNICEF – detský čin roka
 • Športové olympiády
 • Výtvarné súťaže
 • Kultúrne predstavenia
 • Projekty výchovného a preventívneho zamerania národnej spoločnosti pre prevenciu drog a kriminality

V koncepcii našej školy musíme zohľadňovať tieto čiastkové ciele:

1. Motivácia otvorenej školy – snahou je získať čo najviac žiakov a tým aj čo najviac finančných prostriedkov na svoju základnú činnosť.
2. Hlavná činnosť – so zvýšením atraktivity školy, vhodnou prezentáciou školy, vytvorením zamerania školy, vytvorením širokej palety poobedňajšej činnosti má škola viac príležitostí osloviť viac žiakov a rodičov, a tak získať viac financií na svoju hlavnú činnosť.
3. Doplnkové zdroje – uskutočňovaním mimoškolských aktivít by získali školy zo zdrojov ako štátny rozpočet, zdroje obce, sponzorské príspevky, poplatky účastníkov.

zs

Záver:

Koncepcia rozvoja ZŠ v Ostrove je otvorený dokument, ktorý bude podľa potreby aktualizovaný.
Širší priestor pre prácu pedagógov so žiakmi umožní väčšiu starostlivosť nielen o talentovaných a priemerných žiakov, ale aj o integrovaných.
Škola sa bude snažiť udržať svoju kvalitu v spolupráci s Obecným úradom, materskou školou a rodičovským združením v Ostrove.

Obec

Sviatok

Meniny má Jela, Krescenc, Krescencia

Zajtra má meniny Marcel, Hvezdoň

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8 9
1
10 11
1
12 13
2
14
2
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
3
28
2
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
3
5
2

Odkazy

 

Mikroregión nad Holeškou

ZMO

mobec.sk/ostrov

cintorín

obec Ostrov

Obec Ostrov

Obec Ostrov leží približne 6 km severozápadne od mesta Piešťany. Žije tu približne 1 200 obyvateľov. Katastrom preteká Dudváh.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113 pod názvom Stro. V roku 1974 bola k Ostrovu pripojená obec Malé Orvište, prvýkrát spomínané v roku 1113 ako Rivvis. V rokoch 1980 – 1991 bolo súčasťou Ostrova Veľké Orvište av rokoch 1980 – 1993 Bašovce.

V obci je rímskokatolícky barokový kostol svätého Imricha z roku 1804 a kaplnka Panny Márie Sedembolestnej z roku 1810.