Navigácia

Obsah

logo

Materská škola Ostrov je umiestnená v spoločnej budove so základnou školou. Zriadené sú 2 triedy detí od školského roku 2018/2019. Výchova a vzdelávanie prebieha podľa aktualizovaného Školského vzdelávacieho programu Materskej školy, Ostrov č. 131, s  názvom Pri lipkách.

Priestory MŠ sa nachádzajú na prízemí, poschodí a na zníženom prízemí školského zariadenia. Poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti od 3 do 6 rokov a pre deti, ktoré pokračujú v povinnej predškolskej dochádzke. Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. Materská škola má vlastnú záhradu, ktorá je vybavená hracími prvkami a prvkami pre pohybovú činnosť detí pri pobyte vonku. Záhrada umožňuje každodennú realizáciu aktivít zameraných na prírodovedné poznávanie formou priameho zážitku, vytváranie pozitívnych postojov k prírode, rozvíjanie estetického vnímania a prežívania prírody.   

Oblasť prírodovedeckej gramotnosti chceme rozvíjať takým spôsobom, aby sa dieťa naučilo pozorovať, klásť si otázky a chápať veci, ktoré ho obklopujú. Učiť deti experimentovať a rozvíjať ich schopnosť vedecky premýšľať a argumentovať. Obsahom prírodovedného vzdelávanie je vysvetľovanie vecí, ktoré bežne používajú. Deti objavujú podstatu magnetizmu, topenia a tuhnutia látok, tieň a pod.

Materská škola je zameraná na implementáciu edukácie v týchto oblastiach:

Environmentála výchova, ktorú môžeme pokladať za základ a východisko pre budúce vzdelávanie. Ciele sú zamerané na oboznamovanie sa s podstatou ekologických zákonitostí, rozvíjanie estetického cítenia a formovanie humánneho a morálneho vzťahu k ochrane a tvorbe životného prostredia. V rámci environmentálnej výchovy dieťa získava vedomosti, zručnosti a návyky, formuje sa jeho hodnotová orientácia, postoje a správanie.

Regionálna výchova, kde je našim cieľom priblížiť deťom svet vzdialený od súčasnej reality, odovzdať deťom múdrosti našich predkov a prebúdzať v nich národnú hrdosť

Dopravná výchova v materskej škole nie je o výučbe a znalosti dopravných značiek a pravidiel, ale predovšetkým o rozvoji všetkých zmyslov, ktoré dieťa ako účastník cestnej premávky nevyhnutne potrebuje. Snažíme sa o rozvíjanie schopností detí pozorovať, orientovať sa v dopravnom prostredí materskej školy a reflektovať/hodnotiť vzniknuté situácie z hľadiska bezpečnosti.

Pohybová výchova vyžaduje pravidelný a aktívny pohyb detí. Realizujeme ho výchovno-vzdelávacou organizovanou aktivitou zacielenou na všetky pohybové svalové skupiny a charakterové vlastnosti. Aj voľnočasové aktivity organizované v MŠ a mimo nej rozvíjajú u detí potrebu pravidelného pohybu a radosť z neho.

Zámerom výchovného pôsobenia, filozofiou našej školy a podávaných projektov je vytvoriť materskú školu otvorenú verejnosti s úzkou spoluprácou rodičov a inštitúcií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní. Chceme umožniť deťom prežiť aktívne a šťastné detstvo tým, že im vytvoríme príjemné a priateľské prostredie, kde sa budú  rozvíjať priateľské vzťahy, pochopenie, spolupatričnosť a úcta.

V pedagogickom procese uplatňujeme princíp aktivity dieťaťa. Učiteľova aktivita v nedirektívnom demokratickom vedení výchovno-vzdelávacej činnosti spočíva v premyslenom vytváraní podmienok na účinný sebarozvoj osobnosti dieťaťa, ktorý nie je možný bez jeho vlastnej aktivity. Učiteľky v pedagogickom procese uplatňujú prístup  facilitátora, manažéra výchovno-vzdelávacej činnosti, poradcu, konzultanta.

Pedagogický prístup v materskej škole sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu. V takejto výchove posilňujeme sebaúctu, zvyšujeme sebavedomie dieťaťa na základe postupne utváraného adekvátneho sebahodnotenia, ktoré je predpokladom zdravého sebavedomia.

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-emocionálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Školský vzdelávací program je zostavený tak, aby rešpektoval ciele výchovy a vzdelávania uvedené v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších predpisov.

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našej Materskej škole Ostrov sme si stanovili v súlade so všeobecnými cieľmi ustanovenými v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách s cieľmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v školskom zákone, s cieľmi stanovenými v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy, s potrebami a záujmami detí, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov a vlastným zameraním školy.

Vlastné ciele materskej školy:

- Zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými.

- Prostredníctvom vzájomných vzťahov a kooperácie s rovesníkmi vyvolávať, prebúdzať a stimulovať celý rad rozvojových možností a schopností detí.

- Podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu.

- Podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa.

- Sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie.

- Venovať pozornosť všetkým vzdelávacím oblastiam vo výchovno-vzdelávacom procese tak, aby sme dosiahli optimálnu úroveň prípravy dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole a pripravili ich na život v spoločnosti.

- Dbať na správnu výslovnosť, pravidelne zaraďovať do edukačného procesu rôzne logopedické, dychové a rytmické aktivity.

- Uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí.

- Identifikovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečovať im podmienky na individuálny rozvoj v súlade s týmito potrebami.

- Zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní.

- Získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha a potrieb detí.

- Získavať dôveru rodičov v individuálnom poradenstve a cez spoločné aktivity s rodinou.

- Zvýšenú pozornosť venovať úrovni logického myslenia u detí, dôraz klásť na počúvanie s porozumením.

- Utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti.

- Obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky (tradície, zvyky).

- Poznávať rozličné významné miesta regiónu, v ktorom deti žijú a utvárať si pozitívny vzťah k týmto miestam.

- Zachovávať a rozvíjať tradície v kultúrnych podujatiach, aktívne sa podieľať na kultúrnom živote obce.

- Vychovávať k dopravnej disciplíne - rozvíjať schopnosť v praktických situáciách, uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke.

- Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí s dôrazom na environmentálnu výchovu smerujúcu k trvalo udržateľnému rozvoju, zameranú najmä na čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia a separáciu odpadov.

- Vytvárať možnosti získať poznatky, hodnoty a schopnosti na ochranu životného prostredia, a tým schopnosť chápať a hodnotiť súvislosti medzi samotným dieťaťom a životnom prostredí v jeho okolí, triediť odpad a poznať jeho opätovné využitie.

- Chápať potrebu ochrany životného prostredia prostredníctvom nových vzorov správania sa jednotlivca i skupiny k životnému prostrediu.

- Poznávať prírodu prostredníctvom bádania, skúmania a experimentov, postupne chápať zákonitosti prírody.

- Vytvoriť pre detí prostredie s informačnými a komunikačnými technológiami pre ich využitie v spoločnosti.

- Využívať rôzne zdroje získavania informácií prostredníctvom kníh, časopisov, informačných technológií, médií.

- Naučiť deti využívať informačné technológie, primerane veku pracovať s detskými programami.

- Podporovať prirodzenú detskú túžbu po pohybe, umožniť deťom pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu, vytvárať pozitívny postoj k pohybovým aktivitám.

- Usilovať sa o znižovanie chorobnosti detí, orientovať sa na prevenciu chorôb, prehlbovať pozitívny postoj k pohybovým aktivitám, dbať na dodržiavanie pitného režimu detí.

- Edukačnú činnosť zameriavať na výchovu k tvorivosti, podporovať deti v praktickom overovaní nových vedomostí.

- Využívaním hier zameraných na vytváranie spolupatričnosti a uvedomenie si triedy ako výchovného spoločenstva, na odstraňovanie agresivity, získavať mravné návyky, spôsoby kultúrneho správania, základy životného štýlu.

- Prostredníctvom bežných denných situácií, ako aj modelových situácií si utvárať základnú detskú predstavu čo je dobré, čo je zlé, uplatňovať zdravé sebavedomie s dôrazom na sebapoznanie, primerane niesť zodpovednosť za svoje konanie.

12.05.2022 - 28.05.2022

Zápisnica z rokovania OZ dňa 14.3.2022

Detail Úradná tabuľa

10.05.2022

OZNAM

Spoločnosť Agrobolješik, s.r.o. so sídlom v Ostrove oznamuje chovateľom včiel, že dňa 11.5.2022 bude vykonávať postrek repky ozimnej na kvet vo večerných a nočných hodinách. V katastrálnych územiach Ostrov, Malé Orvište, Veľké Orvište a Krakovany.

Detail AKTUALITY

30.04.2022

Retro zábava

Združenie rodičov ZŠ a MŠ v Ostrove zorganizovalo retro zábavu v KD Ostrov 30.04.2022 o 20:00. Fotografie z akcie vo fotogalérii.

Detail AKTUALITY

21.04.2022

OZNAM - výkup papiera.

Oznamujeme Vám, že dňa 26.4.2022 v čase o 16,00 hod sa pred obecným úradom uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické potreby.

Detail AKTUALITY

13.04.2022

Zápis do Materskej školy Ostrov

Riaditeľka materskej školy Ostrov, oznamuje, že zápis detí do materskej školy Ostrov na školský rok 2022/2023 sa uskutoční 17. mája 2022 od 12:30 hod. do 16:00 hod. v riaditeľni materskej školy. Na zápis môže prísť osobne rodič s budúcim škôlkarom. Tešíme sa na Vás.

Detail AKTUALITY