Navigácia

Obsah

pri lipkachhttps://msostrov.wordpress.com/

Materská škola sa nachádza v novej  Školskej budove Ostrov a je od školského roku 2018/2019 dvojtriedna.

Nachádza sa tu trieda mladšej vekovej skupiny a staršej vekovej skupiny.  Materská škola má kapacitu  33 detí.

Materská škola bude podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí pravidelnou dennou realizáciou ranných pohybových a relaxačných cvičení.  Bude využívať priestory školského dvora na rozvoj lokomočných schopností detí, priestory športového areálu obce Ostrov, multifunkčné ihrisko.

Do materskej školy sa prijali  aj deti mladšie ako tri roky .         

Výchova a vzdelávanie prebieha podľa aktualizovaného Školského vzdelávacieho programu Materskej školy Ostrov č. 131, s  názvom PRI LIPKÁCH, ktorého hlavnou myšlienkou je podporovať celostný osobnostný rozvoj dieťaťa, aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability , vyšších citov ako je regionálne vlastenectvo a

regionálnu výchovu, čo s tým súvisí. MŠ vedie deti k   presvedčeniu chrániť životné  prostredie. Zároveň rozvíja tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách a pomáha dieťati formovať vlastnú jedinečnosť.  Prostredníctvom programu sa realizuje kontinuálnou na seba nadväzujúcou dennou pedagogickou činnosťou rozvoj osobnostných kvalít dieťaťa v poznaní samého seba, sveta ľudí, prírody, kultúry, dedičstva našich predkov.

Vzdelávací program bol vypracovaný podľa  Štátneho vzdelávacieho programu a doplnený o ciele a úlohy prispôsobené k podmienkam a tradíciám Materskej školy Ostrov a Pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstva školstva,vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na školský rok 2019/2020.

V materskej škole sa uplatňujú základné zásady   výchovno- vzdelávacieho procesu. 

Našou snahou je, aby sa materská škola stala modernou, progresívnou a humánnou inštitúciou vzdelávania a výchovy detí predškolského veku.

Materská škola je zapojená do  národnej siete škôl podporujúcich zdravie certifikátom.

rozvoj kompetencií

Na všestranný rozvoj kompetencií detí v materskej škole využívame aj digitálne informačné technológie. Deti majú možnosť pracovať s počítačom, počítačové edukačné a didaktické hry sú zamerané na rozvoj psychomotorických, učebných a  kognitívnych kompetencií. Na rozvoj informačných,  sociálnych, komunikačných a osobnostných kompetencií v multimediálnej oblasti využívame televíziu, rádio, CD a DVD prehrávače a digitálny fotoaparát,  interaktívne tabule .

        

V edukačnom procese rozvíjame aj kompetencie detí v oblasti prosociálneho správania, na ktoré kladú pedagogické pracovníčky veľký dôraz, nakoľko sa pridŕžajú  cieľov zabrániť  narušovaniu mravnosti alebo rôznej formy intolerancie. Táto výchovno-vzdelávacia činnosť je zabezpečená pedagogickými pracovníčkami, ktoré majú  k tomu oprávnenie  certifikátmi.

Pri výchovno-vzdelávacej činnosti kladieme dôraz na zážitkové učenie detí. Preto sa toto učenie zaradilo pravidelne do osnov výchovno – vzdelávacej práce MŠ, čo svedčí o nadštandardných aktivitách pedagogického kolektívu.

V zdravotnej  oblasti sa deti učia správne dýchať fúkaním  do  sopránovej  flauty, a tak predchádzať mnohým respiračným dýchacím ochoreniam. Tento hudobný nástroj využívajú vo výchovno – vzdelávacom procese ako učebnú a motivačnú pomôcku.

Deti majú možnosť vzdelávania sa v cudzom jazyku. Kompetencie v tejto oblasti získavajú vyučovaním anglického jazyka v rámci krúžkovej činnosti v  popoludňajších hodinách.

V sociálno-emocionálnej oblasti si deti rozvíjajú kompetencie v literárno – hudobno dramatickej aktivite. Dramatická hra je komplex edukačných činností v priebehu pobytu dieťaťa v MŠ, ktoré smerujú k rozvíjaniu aktivity, fantázie,predstavivosti detí a k pochopeniu hovoreného slova.

Národnostné povedomie a cítenie vštepujeme deťom oboznamovaním s kultúrnymi ľudovými tradíciami a zvykmi typickými pre našu obec a región a využívaním dostupnej detskej literatúry doporučenej metodicko-pedagogickým centrom. Rôznymi kultúrnymi vystúpeniami pestujeme v deťoch kladný vzťah k ľudovým tradíciám a zvykom , pričom využívame aj miestne ľudové kroje. Vedieme deti k úcte k starším ľuďom  a k rodine.

Udržiavaním týchto tradícií upevňujeme v srdciach detí hrdosť k vlasti , bydlisku, rodisku a k  ich  tradíciám.

Aktívne spolupracujeme s Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Piešťanoch. Každý rok našu materskú školu navštevuje odborníčka z oblasti logopedickej starostlivosti o deti, ktorá v rámci vyšetrenia percepčných schopností detí poskytuje rodičom odborné poradenstvo v oblasti odstraňovania chybnej výslovnosti svojich detí.

Bola nadviazaná spolupráca  aj v oblasti preverovania školskej zrelosti budúcich školákov touto inštitúciou.

Veľmi dobrú spoluprácu máme aj  so Základnou školou v Ostrove, kde sa majú deti možnosť  oboznamovať s priestormi základnej školy a viackrát do roka aj s výchovno-vyučovacím procesom v základnej škole. Deti majú možnosť stretávať sa so svojimi staršími kamarátmi aj na rôznych spoločných kultúrnych a športových podujatiach a vystúpeniach.

Na veľmi dobrej úrovni spolupracujeme aj s obecnou knižnicou , s Obcou Ostrov a miestnymi výrobnými podnikmi.

Viackrát do roka našu MŠ navštevujú členovia  divadiel s ponukou divadelných predstavení pre deti.

Dobrá spolupráca je nadviazaná aj s Mestskou políciou Piešťany.

Vzdelávanie v MŠ poskytuje základy spôsobilostí vedúce k napĺňaniu cieľov výchovy vzdelávania podľa zákona 245/2008 Z. z. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v MŠ je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno – citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. V rámci úspešného získania školskej zrelosti sú deti vedené k rozvoju sebahodnotenia a sebareflexie.

          Personál materskej školy tvoria štyri  odborníčky v oblasti detskej psychológie a pedagogiky, s neustálou snahou vzdelávať sa a odborne rásť s láskavým  a individuálnym prístupom k detskej duši.