Navigácia

Obsah

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OSTROV

Obecné zastupiteľstvo obce Ostrov je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie štyroch rokov. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky (§ 11 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov).

Členovia Obecného zastupiteľstva v Ostrove zvolení vo volebnom období 2018-2022:

 

  1. Bakó Zoltán

  2. Ing. Bielik Juraj

  3. Bielik Peter

  4. Drevenáková Katarína

  5. Gajdoš Marek

  6. Janoviak Anton

  7. Mgr. Kabát Pavol - zánik mandátu - 19.9.2021

  8. Valko Jakub

  9. Žažo Miloš 

  10. Brašková Beáta - vznik mandátu od 25.10.2021

Zástupca starostu: Peter Bielik

Dokumenty