Navigácia

Obsah

VZN - Platné

Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov

Schválené: 16.8.2021

Vyhlásené: 17.8.2021

Účinnosť: 1.9.2021

Zvesené: 2.9.2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov (707.52 kB)

 

VZN č. 4/2021 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Ostrov

Schválené: 16.8.2021

Vyhlásené: 17.8.2021

Účinnosť: 1.9.2021

Zvesené: 2.9.2021

VZN č. 4/2021 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Ostrov (789.9 kB)

 

VZN č. 3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Ostrov

Schválené: 16.8.2021

Vyhlásené: 17.8.2021

Účinnosť: 1.9.2021

Zvesené: 2.9.2021

VZN č. 3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Ostrov (861.13 kB)

 

 

VZN č. 2/2021 o udržiavaní čistoty na území obce Ostrov

Schválené: 31.5.2021

Vyhlásené: 1.6.2021

Účinnosť: 15.6.2021

Zvesené: 16.6.2021

VZN č. 2/2021 o udržiavaní čistoty na území obce Ostrov (858.4 kB)

 

 

VZN č. 1/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Ostrov

Schválené: 31.5.2021

Vyhlásené: 1.6.2021

Účinnosť: 15.6.2021

Zvesené: 16.6.2021

VZN č. 1/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Ostrov (789.04 kB)

 

VZN č 9/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

Schválené: 14.12.2020

Vyhlásené: 16.12.2020

Účinnosť: 1.1.2021

Zvesené: 4.1.2021

VZN č. 9/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.pdf

prílohy na stiahnutie: Žiadosť o poskytnutie dotácie

                                      Vyúčtovanie dotácie

 

VZN č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov

Schválené: 14.12.2020

Vyhlásené: 16.12.2020

Účinnosť: 1.1.2021

Zvesené: 4.1.2021

VZN č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov.pdf

 

VZN č. 7/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Ostrov

Schválené: 14.12.2020

Vyhlásené: 16.12.2020

Účinnosť: 1.1.2021

Zvesené: 4.1.2021

VZN č. 7/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Ostrov.pdf

 

VZN č.6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ostrov

Schválené: 14.12.2020

Vyhlásené: 16.12.2020

Účinnosť: 1.1.2021

Zvesené: 4.1.2021

VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ostrov

 

VZN č. 5/2020 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Ostrov

Schválené: 15.6.2020

Vyhlásené: 15.6.2020

Účinnosť: 1.7.2020

Zvesené: 1.7.2020

VZN č. 5/2020 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Ostrov.pdf

 

 

VZN č. 4/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Ostrov

Schválené: 8.6.2020

Vyhlásené: 15.6.2020

Účinnosť: 1.7.2020

Zvesené: 1.7.2020

VZN č. 4/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Ostrov.pdf

 

VZN č. 3/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Ostrov

Schválené: 8.6.2020

Vyhlásené: 15.6.2020

Účinnosť: 1.7.2020

Zvesené: 1.7.2020

VZN č. 3/2020 prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Ostrov.pdf

 

VZN č. 2/2020 o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území obce Ostrov

Schválené: 8.6.2020

Vyhlásené: 15.6.2020

Účinnosť: 1.7.2020

Zvesené: 1.7.2020

VZN č. 2/2020 o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území obce Ostrov.pdf

 

 

VZN č. 1/2020 - Požiarny poriadok obce Ostrov

Schválené: 8.6.2020

Vyhlásené: 15.6.2020

Účinnosť: 1.7.2020

Zvesené: 1.7.2020

VZN č. 1/2020 -Požiarny poriadok obce Ostrov.pdf

 

VZN č. 6/2019 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do NR SR, voľbami do Európskeho parlamentu, voľbami prezidenta SR, voľbami do orgánov samosprávnych krajov a voľbami do orgánov samosprávy obcí

Schválené: 9.12.2019

Vyhlásené: 13.12.2019

Účinnosť: 1.1.2020

VZN č. 6/2019 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do NR SR, voľbami do EP, voľbami prezidenta SR, voľbami do orgánov samosprávnych krajov a voľbami do orgánov samosprávy obcí.pdf

 

 

VZN č. 4/2019 o určení školského obvodu pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku a majú trvalý pobyt v obci Ostrov

Schválené: 9.12.2019

Vyhlásené: 13.12.2019

Účinnosť: 1.1.2020

VZN č. 4/2019 o určení školského obvodu pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku a majú trvalý pobyt v obci Ostrov.pdf

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Ostrov

Schválené: 9.12.2019

Vyhlásené: 13.12.2019

Účinnosť: 1.1.2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Ostrov.pdf

 

VZN č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Ostrov.

Schválené: 26.6.2019

Vyhlásené: 28.6.2019

Účinnosť: 1.9.2019

 VZN č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Ostrov.pdf

 

VZN č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny 03/2018 Územného plánu obce Ostrov

Schválené: 26.6.2019

Vyhlásené: 27.6.2019

Účinnosť: 12.7.2019

VZN č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny 03/2018 Územného plánu obce Ostrov.pdf

 

 

Dodatok č. 6 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov

Schválené: 10.12.2018

Vyhlásené: 13.12.2018

Účinnosť: 1.1.2019

Dodatok č. 6 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov.pdf

 

 

VZN č. 2/2018 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí 2018

Schválené: 9.8.2018

Vyhlásené: 13.8.2018

Účinnosť: 28.8.2018

VZN č. 2/2018 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí 2018

 

 

VZN č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 02/2017 Územného plánu obce Ostrov

Schválené: 26.2.2018

Vyhlásené: 27.2.2018

Účinnosť: 14.3.2018

VZN č. 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 02/2017 Územného plánu obce Ostrov.pdf

 

Dodatok č. 5 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov.

Schválené: 11.12.2017

Vyhlásené: 15.12.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Dodatok č. 5 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov.pdf

 

 

VZN č. 1/2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Schválené: 19.6.2017

Vyhlásené: 20.6.2017

Účinnosť: 5.7.2017

VZN č. 1/2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017.pdf

 

Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov

Schválené: 12.12.2016

Vyhlásené: 15.12.2016

Účinnosť: 1.1.2017

Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov.pdf

 

VZN č.. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Ostrov

Schválené: 14.12.2015

Vyhlásené: 16.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Súbor na stiahnutie:

VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Ostrov.pdf

 

VZN č. 5/2015 o miestnych daniach na území obce Ostrov

Schválené: 14.12.2015

Vyhlásené: 16.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Súbor na stiahnutie:

VZN č. 5/2015 o miestnych daniach na území obce Ostrov.pdf

 

 

VZN č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovacej pôsobnosti obce Ostrov

Schválené: 14.12.2015

Vyhlásené: 16.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Súbor na stiahnutie:

VZN č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovacej pôsobnosti obce Ostrov.pdf

 

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov

Schválené: 14.12.2015

Vyhlásené: 16.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Súbor na stiahnutie:

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov.pdf

 

VZN č. 3/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

Schválené: 16.11.2015

Vyhlásené: 16.11.2015

Účinnost: 1.12.2015

Súbor na stiahnutie:

VZN 3/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016.pdf

 

 

 

VZN č. 2/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Ostrov

Schválené:  13.4.2015

Vyhlásené: 15.4.2015

Účinnosť: 1.5.2015

Súbor na stiahnutie:

vzn o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Ostrov

 

VZN č. 1/2015 sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou

Schválené:  13.4.2015

Vyhlásené: 15.4.2015

Účinnosť: 1.5.2015

Súbor na stiahnutie:

vzn sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou

 

 VZN  č. 3/2014 o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Ostrov

Schválené: 16.12.2014

Vyhlásené: 17.12.2014

Účinnosť: 1.1.2015

Súbor na stiahnutie :

 

VZN č. 2/2014 o miestnych daniach na území obce Ostrov

Schválené: 16.12.2014

Vyhlásené: 17.12.2014

Účinnosť: 1.1.2015

Súbor na stiahnutie :

 

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov

Schválené: 16.12.2014

Vyhlásené: 17.12.2014

Účinnosť: 1.1.2015

Súbor na stiahnutie :

 

VZN o poskytovaní sociálnej pomoci

Schválené: 16.12.2013

Vyhlásené: 17.12.2013

Účinnosť: 1.1.2014

Súbor na stiahnutie :

 


VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Obce Ostrov

Schválené: 16.12.2013

Vyhlásené: 17.12.2013

Účinnosť: 1.1.2014

Súbor na stiahnutie :

 


VZN o miestnych daniach na území Obce Ostrov

Schválené: 16.12.2013

Vyhlásené: 17.12.2013

Účinnosť: 1.1.2014

Súbor na stiahnutie :

 


VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov

Schválené: 8.4.2013

Vyhlásené: 9.4.2013

Účinnosť: 1.1.2014

Súbory na stiahnutie :

 


VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov
 

Súbory na stiahnutie :

 


 


VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Ostrov

Súbory na stiahnutie : 

 


VZN o miestnych daniach na území obce Ostrov

Súbory na stiahnutie : 

 


VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Ostrov

Schválené: 10.12.2012

Vyhlásené: 14.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Súbory na stiahnutie :

 


VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Schválené: 2.4.2012

Vyhlásené: 16.3.2012

Účinnosť: 17.4.2012

Súbory na stiahnutie :

 


VZN o spôsobe označovania platby MD a MP za Ko a DSO

Súbory na stiahnutie :


VZN o miestnom poplatku za komunálny adpad a drobný stavebný odpad

Súbory na stiahnutie : 

 


VZN o miestnych daniach na území Obce Ostrov

Súbory na stiahnutie : ​

 


​​VZN o nakladaní s nájomnými bytmi

Súbory na stiahnutie : ​

 


VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O) Ostrov

Súbory na stiahnutie : ​


VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Ostrov - Dodatok č. 3

Súbory na stiahnutie : ​

 


VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Ostrov

Schválené: 13.12.2010

Vyhlásené: 16.12.2010

Účinnosť: 1.1.2011

Súbory na stiahnutie : ​

 


VZN o miestnych daniach na území Obce Ostrov

Schválené: 13.12.2010

Vyhlásené: 16.12.2010

Účinnosť: 1.1.2011

Súbory na stiahnutie :VZN o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov Obce Ostrov

Schválené: 14.12.2009

Vyhlásené: 15.12.2009

Účinnosť: 1.1.2010

Súbory na stiahnutie :

 


VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠJ so sídlom na území Obce Ostrov

Schválené: 14.12.2009

Vyhlásené: 15.12.2009

Účinnosť: 1.1.2010

Súbory na stiahnutie :

 


VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Schválené: 14.12.2009

Vyhlásené: 15.12.2009

Účinnosť: 1.1.2010

Súbory na stiahnutie :

 


 


VZN o úhradách za sociálne služby

Schválené: 28.9.2009

Vyhlásené: 18.6.2012

Účinnosť: 3.7.2012

Súbory na stiahnutie :

 


VZN o vymedzení miesta na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane v Obci Ostrov

Schválené: 6.4.2009

Vyhlásené: 15.4.2009

Účinnosť: 1.5.2009

Súbory na stiahnutie :

 


VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovacej pôsobnosti Obce Ostrov

Schválené: 15.12.2008

Vyhlásené: 16.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

Súbory na stiahnutie :

 


VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Ostrov

Schválené: 15.8.2008

Vyhlásené: 16.8.2008

Účinnosť: 1.9.2008

Súbory na stiahnutie :

 


VZN o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území Obce Ostrov

Schválené: 23.6.2008

Vyhlásené: 2.7.2008

Účinnosť: 1.8.2008

Súbory na stiahnutie :

 


VZN o podmienkach predaja a poskytovania služieb a určení času predaja a času prevádzkovania služieb na území Obce Ostrov

Schválené: 23.6.2008

Vyhlásené: 2.7.2008

Účinnosť: 1.8.2008

Súbory na stiahnutie :

  • 03-08.pdf              VZN č. 3/2008 zrušené a nahradené VZN č. 3/2021​

Záväzná časť územného plánu Obce Ostrov

Schválené: 20.3.2008

Vyhlásené: 11.4.2008

Účinnosť: 1.5.2008

Súbory na stiahnutie :

 


VZN o chove, vodení a držaní psov na území Obce Ostrov

Schválené: 2.4.2007

Vyhlásené: 3.4.2007

Účinnosť: 1.5.2007

Súbory na stiahnutie :


Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou

Schválené: 26.2.2007

Vyhlásené: 27.2.2007

Súbory na stiahnutie :