Navigácia

Obsah

Obec Ostrov v súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 zverejňuje adresu na e-mailové doručenie žiadosti o voľbu poštou: obecostrov@obecostrov.sk

žiadosť o voľbu poštou

Poučenie o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a požiadal o voľbu poštou

ROZHODNUTIE PREDSEDU NR SR O VYHLÁSENÍ VOLIEB

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať údaje o voličovi

- meno a priezvisko

- rodné číslo

- štátna príslušnosť

- adresa trvalého pobytu

- korešpodenčná adresa, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz

Žiadosť je možné zaslať na adresu: obecostrov@obecostrov.sk

Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie