Navigácia

Obsah

Čítanie pod brezou

Projekt „Čítanie pod brezou“
Najmä tí, ktorí máme doma školáka alebo s deťmi pracujeme, čoraz viac vidíme, ako sa v súčasnej dobe digitalizácie dostáva do úzadia čítanie detí. Pretože proces čítania má nesporne veľa pozitív, je úlohou nielen pedagóga dieťa motivovať, priblížiť knihu, nenútenou formou vytvoriť čitateľský návyk a podporiť rozvoj čitateľskej gramotnosti.
Aj toto boli dôvody, ktoré nás viedli k myšlienke vytvoriť v prírodnom prostredí školského dvora priestor, ktorý ponúka deťom príležitosť siahnuť po knihe a ukazuje im ju ako zdroj poznania, zábavy, relaxu a rozvoja fantázie. Prostredníctvom priameho kontaktu detí s knihou chceme podporiť ich kreativitu a rozvoj kritického myslenia a pozitívne formovať hodnoty detí mladšieho školského veku nielen počas trávenia času v školskom klube, ale aj na hodinách čítania strávených v čitateľskom kútiku.
Príťažlivé prostredie vytvorené pestrými doplnkami určenými k oddychu- farebné vankúše, pohodlné sedacie vaky umiestnené na umelom trávnikovom koberci, tieň brezy, priestor zelene a najmä tematicky a žánrovo pestrá literatúra priláka deti knihu prelistovať, prečítať, požičať domov.
Okrem týchto cieľov, od nového školského roka bude prírodná čitateľská zóna slúžiť aj ako priestor na stretnutie a besedy so zaujímavými ľuďmi, dramatizácie, tiež ako priestor na prezentáciu výsledkov tvorivých literárnych aktivít detí.
Veríme, že náš malý školský čitateľský kútik využijú aj kamaráti z materskej školy a v konečnom dôsledku to školský dvor obohatí a prispeje k jeho efektívnemu využitiu.
Projektový zámer sme mohli zrealizovať vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.
Zároveň ďakujeme p. Jurajovi Bielikovi a Obci Ostrov za spoluprácu.

Slávka Antolíková, koordinátor projektu
ZŠ Ostrov