Navigácia

Obsah

nadacia bekaertnadacia pontis 

Projekt "Ja som malý remeselník" je realizovaný s finančnou podporou z Nadačného fondu Bekaert pomáha v Nadácii Pontis 

Zámerom projektu je priblížiť deťom Materskej školy Ostrov vybrané ľudové remeslá typické pre piešťanský i trnavský región (čipkárstvo, včelárstvo, bylinkárstvo, tesárstvo, drotárstvo a ďalšie), získať tak vzácne poznatky a praktické skúsenosti o tradičných pracovných činnostiach, ktoré budú môcť nadväzne zúročiť v rámci aktivít MŠ. 

Projekt pozostáva z 3 nosných aktivít: 

1. spoznávanie remesiel v autentickom prostredí (zážitkové učenie),

2. obstaranie pracovných nástrojov ako didaktických pomôcok pre praktické účely v MŠ (inovatívne vyučovacie metódy), 

3. tvorivý workshop ľudových remesiel pre deti MŠ, rodičov, ako aj širokú odbornú i laickú verejnosť (prepájanie komunít a spolupráce).

Ciele projektu:

- spoznať a osvojiť si už v predškolskom veku základy tradičných pracovných činností a postupov s dôrazom na rozvoj pracovných návykov, budúcu profesijnú orientáciu, ako aj na všestranný rozvoj dieťaťa;

- cielene skvalitniť, zefektívniť a zatraktívniť výchovno-vzdelávací proces v materských školách;

- nadviazať dlhodobejšiu spoluprácu s ľudovoumeleckými výrobcami a organizáciami pôsobiacimi v predmetnej oblasti, ktorá by bola zúročená v nadväzných aktivitách MŠ;

- prostredníctvom tvorivých aktivít v oblasti ľudových remesiel prepojiť komunity detí MŠ susedných obcí (Bašovce, Veľké Orvište, Krakovany), mládeže, rodičov, starých rodičov. Vytvoriť užšiu spoluprácu zainteresovaných - počnúc projektom a pretrvávajúcu v nadväzných aktivitách aj do budúcna.

- viesť deti od útleho veku k pochopeniu hodnôt kultúrneho dedičstva a k participácii na ich udržiavaní a rozvíjaní;

- realizáciou projektu robiť osvetu ohľadne poukazovania na rozmanitosť, prínos a hodnotu kultúrneho dedičstva aj širokej verejnosti (tvorivý workshop), ktorá by v konečnom dôsledku mohla rovnako prispievať k jeho uchovávaniu.

 

Dátum začatia projektu: 01. 04. 2019

Dátum ukončenia projektu: 28. 06. 2019

Miesto realizácie projektu (obec): Ostrov (Krakovany, Vrbové, Drahovce)

Cieľová skupina:  deti a mládež, rodina, všeobecná verejnosť

Oblasť podpory podľa Štandardu komunitné investovanie: vzdelávanie & mladí ľudia, umenie & kultúra

Oblasť podľa zák. o dani z príjmov - asignácia % dane: podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt