Navigácia

Obsah

Hlavná kontrolórka

Úlohy hlavnej kontrolórky

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 

Hlavná kontrolórka obce Ostrov: Ing. Anna Dekanová, tel./fax.: 033/7719771

 

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2022 (250.13 kB)

Návrh plánu kontrolnej činnosti  na 1.polrok 2022 (282.29 kB)

 

Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021.pdf (262.9 kB)

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021.pdf (282.52 kB)


Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021.pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021.pdf

 

Plán kontrolnej činnosti 2 .polrok 2020.pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2020.pdf

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na 1.polrok 2020.pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020.pdf

 

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019.pdf

 

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019.pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019.pdf

 

Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2018.pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2018.pdf

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2018.pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018.pdf

 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2017.pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017.pdf

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2017.pdf

Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2017.pdf

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016.pdf

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2016.pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2016.pdf

 

plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2015.pdf

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hk 2. polrok 2014 


navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontrolora_i_polrok_2013.doc
navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontrolora_ii_polrok_2013