Navigácia

Obsah

PROFIL  VEREJNÉHO  OBSTARÁVATEĽA

Obec Ostrov je podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavených prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa: OBEC OSTROV, OSTROV 315, 922 01

                                                             zastúpená: Jozef Tkácz

                                                             IČO: 00312827, DIČ: 2020530941

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Ostrov v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektívne odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom ostarávaní podľa finančných limitov sú:

1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk

2. zákazky podlimitné, zverejňované na web stránke obce Ostrov, resp. vo Vestníku verejného obstrávania, ktorý je dostupný na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk