Navigácia

Obsah

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE OSTROV

Obecné zastupiteľstvo obce Ostrov je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie štyroch rokov. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky (§ 11 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov).

Členovia Obecného zastupiteľstva v Ostrove zvolení vo volebnom období 2014-2018:

 

  1. Bielik Juraj, Ing.

  2. Bielik Peter

  3. Bolješik Jozef, JUDr.

  4. Brašková Beáta

  5. Gajdoš Marek

  6. Kabát Pavol, Mgr.

  7. Palkech Daniel

  8. Valo Ľubomír, Mgr.

  9. Žažo Miloš 

Zástupca starostu: Peter Bielik

Dokumenty