Navigácia

Obsah

Profil Materskej školy v Ostrove - Pri lipkách

msMaterská škola sa nachádza v novej  školskej budove.

Materská škola v Ostrove je jednotriedna heterogénna materská škola s kapacitou detí 21.

Od 1. septembra 2016 bude navštevovať materskú školu 24 detí.

Pre umiestnenie takéhoto nadkapacitného počtu detí boli vytvorené nové priestorové podmienky, ktoré zohľadňujú požiadavky hygieny.

Trieda sa priestorovo rozšírila o pridelené priestory  a vyhovuje podmienkam pre 24 detí.

Materská škola bude podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí pravidelnou dennou realizáciou ranných pohybových a relaxačných cvičení v pridelenej miestnosti na to určenej a bude realizovať hlavnú edukačnú aktivitu z telesnej výchovy v telocvični, ktorú zdiela so základnou školou.

Počty prijatých 24 detí sú odsúhladené zriaďovateľom v Prevádzkovom poriadku Materskej školy Ostrov.

Do materskej školy sa   prijali  aj deti mladšie ako tri roky .

 Výchova a vzdelávanie prebieha podľa nového Školského vzdelávacieho programu s  názvom PRI LIPKÁCH, ktorého hlavnou myšlienkou je podporovať celostný osobnostný rozvoj dieťaťa, aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability a vyšších citov ako je regionálne vlastenectvo a presvedčenie chrániť životné  prostredie. Zároveň rozvíja tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách a pomáha dieťati formovať vlastnú jedinečnosť.  Prostredníctvom programu sa realizuje kontinuálnou na seba nadväzujúcou dennou pedagogickou činnosťou rozvoj osobnostných kvalít dieťaťa v poznaní samého seba, sveta ľudí, prírody, kultúry.

Tento vzdelávací program bol vypracovaný podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a doplnený o ciele a úlohy prispôsobené k podmienkam a tradíciám Materskej školy Ostrov a Pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstva školstva,vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na školský rok 2016/2017.

V materskej škole sa uplatňujú základné zásady   výchovno- vzdelávacieho procesu. 

Našou snahou je, aby sa materská škola stala modernou, progresívnou a humánnou inštitúciou vzdelávania a výchovy detí predškolského veku.

ms

Materská škola je zapojená do  národnej siete škôl podporujúcich zdravie certifikátom.

            Na všestranný rozvoj kompetencií detí v materskej škole využívame aj digitálne informačné technológie. Deti majú možnosť pracovať s počítačom, počítačové edukačné a didaktické hry sú zamerané na rozvoj psychomotorických, učebných a  kognitívnych kompetencií. Na rozvoj informačných,  sociálnych, komunikačných a osobnostných kompetencií v multimediálnej oblasti využívame televíziu, rádio, CD a DVD prehrávače a digitálny fotoaparát, interaktívnu tabuľu .

            Pri výchovno-vzdelávacej činnosti kladieme dôraz na zážitkové učenie detí. Preto sa toto učenie zaradilo pravidelne do osnov výchovno – vzdelávacej práce MŠ, čo svedčí o nadštandardných aktivitách pedagogického kolektívu.

V zdravotnej  oblasti sa deti učia správne dýchať fúkaním  do zobcovej  sopránovej  flauty, a tak predchádzať mnohým respiračným dýchacím ochoreniam. Tento hudobný nástroj využívajú vo výchovno – vzdelávacom procese ako učebnú a motivačnú pomôcku.

Deti majú možnosť vzdelávania sa v cudzom jazyku. Kompetencie v tejto oblasti získavajú vyučovaním anglického jazyka v rámci krúžkovej činnosti v  popoludňajších hodinách.

            V sociálno-emocionálnej oblasti si deti rozvíjajú kompetencie v literárno – hudobno dramatickej aktivite. Dramatická hra je komplex edukačných činností v priebehu pobytu dieťaťa v MŠ, ktoré smerujú k rozvíjaniu aktivity, fantázie,predstavivosti detí a k pochopeniu hovoreného slova.

ms

Národnostné povedomie a cítenie vštepujeme deťom oboznamovaním s kultúrnymi ľudovými tradíciami a zvykmi typickými pre našu obec a región a využívaním dostupnej detskej literatúry doporučenej MPC.  Rôznymi kultúrnymi vystúpeniami pestujeme v deťoch kladný vzťah k ľudovým tradíciám a zvykom , pričom využívame aj miestne ľudové kroje. Vedieme deti k úcte k starším ľuďom  a k rodine.

Udržiavaním týchto tradícií upevňujeme v srdciach detí hrdosť k vlasti , bydlisku, rodisku a k  ich  tradíciám.

V edukačnom procese rozvíjame aj kompetencie detí v oblasti prosociálneho správania, na ktoré kladú pedagogické pracovníčky veľký dôraz, nakoľko sa pridŕžajú  cieľov zabrániť  narušovaniu mravnosti alebo rôznej formy intolerancie. Táto výchovno-vzdelávacia činnosť je zabezpečená pedagogickými pracovníčkami, ktoré majú  k tomu oprávnenie  certifikátmi.

Aktívne spolupracujeme s Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Piešťanoch. Každý rok našu materskú školu navštevuje odborníčka z oblasti logopedickej starostlivosti o deti, ktorá v rámci vyšetrenia percepčných schopností detí poskytuje rodičom odborné poradenstvo v oblasti odstraňovania chybnej výslovnosti svojich detí.

Bola nadviazaná spolupráca  aj v oblasti preverovania školskej zrelosti budúcich školákov. 

Veľmi dobrú spoluprácu máme aj  so Základnou školou v Ostrove, kde sa majú deti možnosť  oboznamovať s priestormi základnej školy a viackrát do roka aj s výchovno-vyučovacím procesom v základnej škole. Deti majú možnosť stretávať sa so svojimi staršími kamarátmi aj na rôznych spoločných kultúrnych a športových podujatiach a vystúpeniach.

            Na veľmi dobrej úrovni spolupracujeme aj s obecnou knižnicou , s Obcou Ostrov a miestnymi podnikateľmi.

Viackrát do roka našu MŠ navštevujú členovia  divadiel s ponukou divadelných predstavení pre deti.

Dobrá spolupráca je nadviazaná aj s Mestskou políciou Piešťany.

            Vzdelávanie v MŠ poskytuje základy spôsobilostí vedúce k napĺňaniu cieľov výchovy vzdelávania podľa zákona 245/2008 Z.z. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v MŠ je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno – citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. V rámci úspešného získania školskej zrelosti sú deti vedené k rozvoju sebahodnotenia a sebareflexie.

ms

Personál materskej školy tvoria dve skúsené odborníčky v oblasti detskej psychológie a pedagogiky s viac ako tridsaťdeväť ročnou praxou v danej oblasti, s neustálou snahou vzdelávať sa a odborne rásť s láskavým  a individuálnym prístupom k detskej duši.